Референци
Минати, остварени проекти
1. Табеларен преглед на реализирани проекти во програмата за одржлив развој
Проект Година Остварени резултати
Воден парк 2002 Заштитен локалитет, конзервација на биолошката разновидност, поставени обележја, поделен промотивен материјал, настан за промоција
Чекориме кон одржливо општество 2002 Предавања во училишта, информирана јавност со промотивен материјал за имплементација на интегриран систем за третман на отпад
Развој на вештачки Мочуришта 2003 Партнерства со грчки организации за третман на отпадни води со мочуришта во земјава
Еколошки информативен Центар  2003 Информативен Билтен на Општина Сопиште , веб страна, промотивен материјал, библиотека,  проследени 20 барања од граѓани.
ЕИА за Прочистителна Станица на отпадни води на Сарај 2004  Проценка на корисноста на станицата, Учество во голем стручен тим, со 2 лица за секторот биодиверзитет
Одржливи Општини 2004/2005 4 Работни тимови по 5 лица, Изработени се ЕМАС и ЛА21, формирани 4 Граѓански одбори, промотивен материјал, Анализа на состојбите и креирање на акционен план за развој на општините со анкета
Систем за одлучување за животната средина 2006 3 Општини, 60 обучени лица, прирачник, База на податоци, Работилници, Примена на Архуска Конвенција во Општина
Ова е поврзан свет-учествувај и направи гио подобар 2008/2009 Обучени над 3.000 ученици од пет основни училишта од општина Чаир, за Намалување на ПЕТ пластика преку селектирање и топење на истата
2. Табеларен преглед на реализирани проекти во култура
Проект Година Остварени резултати
Културно едукативна промоција на Козјачкиот регион (Мегалитска опсерваторија-Кокино, Меморијален комплекс-Пелинце, Костоперска карпа-Нагоричане) 2005/2007 Едукативна настава во природа во која беа опфатени ученици од основните и средните училишта од неколку градови од Македонија
Македонија 2008 Едукација на населението
Промоција на правилен речник на македонски
Изработка на брошури за Година на македонскиот јазик
Пелагонија 2008 Истражување на културната историја на Македонија
Промоција на спомениците на Пелагонија
Изработка на брошура
Културна историја на Скопје 2008/2009 Организирање на манифестација со млади лица
Изработка на поезија од млади, македонско литературно творештво
3. Табеларен преглед на реализирани проекти во програмата за социјална правда
Проект Година Остварени резултати
Образование во ромската младина 2002  Над 100 деца беа запознати со училиштето, а нивните родители со законот за образование
ДОПИР-доблеста од полова информираност и рамноправност 2002  Обучени 300 млади од 4 училишта, 6 работилници, истражување со 2000 анкети, Едукација за рамноправност на половите и надминување на стереотипите, кај младите. промотивен материјал
 Креирање нови генерации на млади лидери на третиот сектор 2002  Обучени 200 лица од НВОи, 10 семинари, промотивен материјал, Прирачници
 Социјално вклучување на младите од различни ентитети 2003 Поттикнување на волонтерството кај младите во Скопје во НВОи, општини и институции, промотивен материјал,  соработка помеѓу лица од различни ентитети
Жената има право на живот без ќотек 2003 6 Трибини со 2 работилници, Разговори со стручни лица, Помош на конкретни случаи, Опфатени 100 жени, Поддршка на ромските жени да се справат со домашното насилство, преку дискусии и совети за решавање на проблемите
Миграции 2015-16 Овозможување на безбеден превоз на мигрантите низ Македонија
Пратенички 2016-17 Поддршка на женската моќ на Ромките во демократските процеси

- 5 политички партии се запознаа со значењето на жени политичарки во донесување на одлуки;
20 ромски политичарки ја зголемија својата активност во јавниот живот;
- одржани се 5 обуки за јакнење на капацитети на самодовербата на членките на политички партии;
- Ромките политичарки го зголемија интересот за учество во пратенички листи за избори;
- политиката на национално и на локално го донесе гласот на ромските политичарки.

4. Табеларен преглед на реализирани проекти во програмата за локален развој
Проект Година Остварени резултати
Советодавно биро на Општина Сопиште 2003/2004  120 решени барања од граѓани, промотивен материјал, 3 веб страни, 8 весника на општината, трибини за граѓаните и Студија за добро локално владеење
 Консултативно услужно биро на Општина Центар  2003/2004  Трибини, 1000 решени барања од граѓаните, 2 веб страни, промотивен материјал, 2 компјутерски обрасци
Општинска информативна мрежа  2004/2005  Идентификувани проблеми, 1356 решени барања, 14 обучени лица за работа во ГИЦ, 23 трибини, 7 Граѓански одбори
 ЕКО - Патрола 2007  200 лица на јавен митинг, 100 анкетни листови, посетени 2 фабрики со еко патрола
Собери ПЕТ
за да добиеш 5
 2011-2014  15 лица во проектен тим за селекција на отпадот. Организирано собрани 10 тона отпадна ПЕТ пластика. Едуцирани 30000 ученици за намалување на загадувањето и за топење на пластичната амбалажа. Организирани 15 натпревари помеѓу училишта, групи, или општини во собирање ПЕТ и правење скулптури. Зајакнети капацитети на директорите и наставниците од 22 училишта и 4 Општини, Чаир, Карпош, Аеродром и Центар
Прекугранично споделен и интегриран алтернативен туризам во Крушево и Поградец  2011-2012 Поттикнати 100 невработени лица и лица со мал бизнис во Крушево и Поградец, за развој на вештини, размена на понуди и меѓугранична соработка за интегриран развој на туризмот. Креирани 3 меѓународни повеќедневни туристички тури. Осмислени 10 локални туристички пакети. Потпишан Меморандум за соработка на Средни стручни училишта од Крушево и Поградец. Партнерство на со организации од Македонија и Албанија
ЕСЕНСЕЕ-Мрежа за екосоцијално стопанство во јужна и источна Европа  2010-2012  Создадено широко партнерство и мрежа на 30 организации и институции за развој на еколошко социјални стопанства. Партнери од Хрватска, Италија, Србија и Косово. Прва Социјална академија во целиот регион со 20 студенти. Одржани 20 работилници
Резервирај Ме  2012-2014  Промоција на македонскиот алтернативен туризам преку е-продавница со 40 клиенти од хотели, вили, ресторани, вработени се 5 лица, остварени 10 нарачки од клиенти платени преку картичка, посетени 2 саеми за туризам, печатени 10 000 рекламни тефтери, лепенки, каленадри, брошури и визит карти
Сé За Жена  2012-2014  Остварување на работни места преку е-продавница со 10 клиенти, над 10 000 производи, вработени 5 лица, остварени 20 нарачки од клиенти платени преку картичка, учество на 2 саеми за жени и за козметика, печатени 500 рекламни лепенки, каленадри и визит карти
5. Табеларен преглед на реализирани семинари
Семинар  Година  Тема Резултати/ достигнувања
Обука на Општини за управување  2002 Менаџмент, лидерство, планирање, подготовка на анализи Обучени 6 локални самоуправи
Управување со невладина организација  2002 Канцелариска работа, работа со рокови, подготовка на извештај, организирање на собрание, управување со конфликти 2 Семинари
5 НВОи
50 обучени лица
Обука на Општини за Локален развој  2003 Работа во јавна институција, комуникација, анализа на состојби, дефинирање на приоритети, креирање на акционен план, изработка на извештај 10 обучени лица
прирачник
Обука на вработени во општински центар за граѓани, на тема работа со клиенти  2003 Водење на канцеларија, комуникација, работа во граѓански центар, планирање, анализа, организирање на состанок, управување со времето, кампањи, извештаи 10 дена обука
5 обучени лица
2 општини,
прирачник
Обука на НВОи 2003  Водење состаноци, типови состаноци 5 семинари,
40 обучени лица,
прирачник
Средба на Македонски и Бугарски малостопанственици 2003 Поттикнување на економскиот развој, и изнаоѓање нови можности и начини за развој на соработката помеѓу двете земји 12 лица
Семинар за НВОи, членови во ЕЦМИ-РРЦ Скопје мрежа 2004 Комуникација и тимска работа Обучени 15 лица,
Прирачник
Обука на 4 Општини за одржлив развој 2004 Одржлив развој, ЛА21, Стратешко планирање, ЕМАС, Граѓаните се партнери 2 семинари,
Обучени 20 лица,
Прирачници
Обука на лица, вработени во Граѓански Информативен Центар со комбинирана настава на работно место, обука на семинар и учење со пракса 2004 Администрација, локален развој, Закони, работа со граѓани, децентрализација, состаноци, кампањи и работа на компјутер 11 обучени лица,
Прирачници
9 ГИЦ и општини
21 дневна обука
Обука во Детски парламент на Македонија 2005 Управување со проектен циклус, давање извештај Обучени 60 млади
2 семинари по 4 дена
Обука на администрација во 3 Општини за Архуска Конвенција 2006 Архуска Конвенција, пристап до информации и одлучување за прашања од животна средина 60 лица
Семинар “Урбана Одржливост” 2007 Еколошко планирање во сектор за урбанизам и јавни набавки Обучено 20 лица од 4 општини
Обука на администрација во 2 Општини за одржлив развој и ЕМАС 2007 Одржлив развој, Стратешко планирање, ЕИА и ЕМАС Обучени 8 лица, 2 семинари, Прирачник, обука низ пракса
6. Табеларен преглед на одржани трибини
Општина Трибина Година Тема Опфатени лица
Сопиште 5 трибини за ЛЕАП 2002 Идентификација на приоритетни проблеми и потреби 150
Кичево 7 трибини за СПБ, СИДА Кампања 2002/2003 Заштита на здравјето од сексуално преносливи болести 100
Сопиште 8 трибини за добро локално управување и потреби на граѓаните 2003/2004  Третман на отпадот, Потреби и визии на младите, Состојби со сообраќајот,
Локален економски развој на општината.

160

 

Центар 10 трибини за добро локално управување  2003/2004 Урбанизам, Третман на отпад, Социјални проблеми, Приорити и потреби на граѓаните 500
Орашац
Кривога-штани
Србиново
Липково
Чегране
Д.Бањица
МЗ Корзо
МЗ М.Коњаре  
МЗ Г. Делчево
19 трибини за добро локално управување и идентификација на приоритетни прашања и проблеми на граѓаните 2004 Животна средина
Социјални работи
Л окален развој,
Урбанизам,
Децентрализација,
Образвоание во регионот,
Еднаквост на половите

500

 

Центар,
Гази Баба
Зелениково
2 трибини за имплементација на Архуска Конвенција, 2006 Јавно учество во одредување и решавање на приоритетни еколошки проблеми (Парк шума Гази Баба) 200
7. Табеларен преглед на одржани работилници
Вид работилница Година Тема  Место  Опфатени лица
2 Социјални работилници за ромско население 2002 семејното насилство Прилеп 30
2 Социјални работилници за ромско население 2002 семејното насилство Кичево 30
4 работилници со волонтери од различни етнички заедници 2003 Канцелариска работа и компјутерски програми и интернет Скопје 80
16 работилници организирани од Граѓански одбори и население во општините 2004/2005 Идентификација на социјални проблеми, одржлив развој и анализа на влијанието врз животната средина Добрушево,
Тополчани,
Другово и
Вранештица
350
2 Работилници со урбани заедници во Општини 2006 Приоритетни еколошки проблеми во заедниците Центар
Гази Баба
Зелениково
50
2 работилници (тркалезни маси) со граѓани, НВО 2011 Даноците – маки на граѓанските организации – како да се справиме со нив Скопје 50-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изработени публикации
Наслов на публикацијата Година на издавање Вид Тема
Партнерство на 21 век 2001 10 Билтени Партнерска соработка помеѓу организации од Македонија и Грција
Партнерство на 21 век 2001 Брошура Партнерска соработка помеѓу организации од Македонија и Грција
Предизвик на индивидуалната моќ 2001 6 Билтени Начин на креирање бизнис идеи со соработка на невработените лица
Предизвик на индивидуалната моќ 2001 Брошура Воспоставување соработка на невработените лица
Раководење со состаноците 2001 Книга Обука на НВО и вработени во локална самоуправа за раководење
Комуникација во организација 2001 Прирачник Обука за лидерство во НВО
Менаџмент во НВО 2001 Прирачник Обука на млади лидери во НВО
Воден парк 2002 Брошура Конзервација, биодиверзитет
Ова е поврзан свет, учествувај и подобри го! 2002 Прирачник Јавна свест, управување со домашен цврст отпад
Еколошки информативен центар 2003 12 билтени Отворена комуникација на граѓаните и локалната самоуправа, еколошки проблеми, животна средина
ДОПИР 2002 Брошура Јавна свест, родова еднаквост
Креирање нови генерации на млади лидери во третиот сектор на управување 2002 Брошура Обука на млади луѓе во НВО за модерно раководење со организација
Креирање нови генерации на млади лидери во третиот сектор на управување 2002 Прирачник Обука на млади луѓе во НВО за модерно раководење со организација
Организирање состанок 2002 Прирачник Обука на членови на НВО
Јас сум волонтер! 2003 Брошура Мотивација на волонтери, млади лица со социјална инклузија на различни етнички групи
Јас сум волонтер! 2003 Постер Мотивација на волонтери, млади лица со социјална инклузија на различни етнички групи
Ромката има право на живот без ќотек 2003 Прирачник Поддршка на Ромки против домашното насилство
Граѓански сервис центар во Сопиште 2003/2004 Брошура Нова канцеларија за покривање на празнината при преносот на надлежностите на Локалната самопурава, граѓанско учество во власта
Граѓански сервис центар во Сопиште 2003/2004  Прирачник Нова канцеларија за покривање на празнината при преносот на надлежностите на Локалната самопурава, граѓанско учество во власта
Советодавно биро на Општина Центар 2003/2004 Брошура Олеснување на пристапот на јавноста до локалната самоуправа, едношалтерски систем
Советодавно биро на Општина Центар 2003/2004 Прирачник Олеснување на пристапот на јавноста до локалната самоуправа, едношалтерски систем
Прирачник за организациско работење на Асистенти во Граѓански информативен центар 2004 Прирачник Работа во канцеларија, работа со граѓани, комуникација, администрација
Отворена комуникација на граѓаните и локалната власт 2004 Прирачник Работа во канцеларија, работа со граѓани, комуникација, администрација
Визија за одржливи општини 2004 Прирачник Одржлив развој, работа на вработените од локална самоуправа за Локална агенда 21
ЕМАС 2004 Прирачник Обука на локална самоуправа за изработка на ЕМАС
Одржливи општини 2004/2005 Брошура Обука за Одржлив развој во 4 општини
Општинаска Информативна Мрежа 2004/2005 Постер Проток на информации, олеснување на пристапот на јавноста до локалната самоуправа, учество во одлучувањето
Општинаска Информативна Мрежа 2004/2005 Брошура Проток на информации, олеснување на пристапот на јавноста до локалната самоуправа, учество во одлучувањето
Водач низ Локална Агенда 21 2005 Прирачник Обука за креирање и имплементација на Локална Агенда 21
Напишани студии
Студија Општина Година на изработка
Локален акционен план за животна средина-ЛЕАП на Општина Сопиште Сопиште 2002
Проценка на влијанието врз животната средина-ЕИА на Прочистителна станица во Сарај Сарај 2003
Студија за добро локално управување Сопиште 2004
Систем за проценка на управувањето во животната средина-ЕМАС на Општина Добрушево Добрушево 2004
Систем за проценка на управувањето во животната средина-ЕМАС на Општина Другово Другово 2004
Систем за проценка на управувањето во животната средина-ЕМАС на Општина Вранештица Вранештица 2004
Систем за проценка на управувањето во животната средина-ЕМАС на Општина Тополчани Тополчани 2004
Локална Агенда 21 за Општина Добрушево Добрушево 2004
Локална Агенда 21 за Општина Аеродром Аеродром 2006