Министерства, фондации и претпријатија кои веруваа во ОРТ во изминативе години

МЦМС

Министерство за животна средина

ЕУ-ФАРЕ

Министерство за финансии - Светска Банка

НОВИБ

Балканска Банка

ЕАР

ФИООМ

РЕЦ

ДЕФРА, Британска Амбасада

Влада на РМ

Генерален Секретаријат на Влада на РМ

ГЕФ-ПМГ

ЕУ-ИПА

Американска Амбасада

Министерство за Информатичко Општество и Администрација

Католички служби за помош

УНИЦЕФ