За нас

Нашата мисија

Нашата организација е непрофитна и има мисија која подразбира промоции, обука, спроведување и воведување на принципите на одржливиот развој во сите сфери на живеењето и работењето на секое физичко и правно лице во Македонија и регионот.

Read more

Цели

• Апели за заштита на животната средина
• Студии за биолошка разновидност
• Дискусии за здравјето на луѓето
Настани на граѓаните и власта за плуралистичкото и демократското општество
• Ангажмани за вклучување на маргинализираните групи луѓе во целокупното живеење
• Социјално претприемништво за социјално – економско зајакнување на сиромашните и невработените.

Read more

Принципи

• Користење на еколошки производи
• Поттикнување зелени потрошувачи
• Редуцирање, Реупотреба, Рециклирање
• Поддршка на локалната самоуправа
• Поттикнување на индустриските капацитети за еко-ефикасност
• Поттикнување на правичност кон сите луѓе

Read more

Целни групи

• Сите граѓани, млади и стари, мажи и жени
• Мали организации и претпријатија
• Локални самоуправи

Сектори на делување

• Животна средина
• Локален развој
• Социјална правдина

Read more

Со што се разликуваме од другите?

Ние имаме членови во повеќе градови, соработуваме со сите, имаме повеќе работни тимови кои се големи ентузијасти и се одликуваат со голема стручност

Read more

Зошто да работите со нас?

• Учествуваме во едукацијата за новиот пристап на живеењето и стопанисувањето, согласно потребите и можностите на природата и човештвото
• Градиме национални кампањи и стратегии
• Делуваме во функција на заштита на човековите права
• Се залагаме за подобра иднина, за чиста природа, намалување на загадувањето, хуманизација и еднаквост помеѓу луѓето
• Служиме како информациска база за потребите на малите организации и општини
• Помагаме на лица во неволја

Read more

Како работиме?

• Редовно работно време во канцеларијата е 8-17, во која различни вработени си го организираат своето 7 часовно работно време
• Теренски истражувања во градот и државата со флексибилно работно време, во кое ангажираните го балансират времето согласно резултатот.
• Во викенди и празници не работиме, освен ако се брзаме да завршиме проект во даден рок со ден и час.
• Секој волонтер сам го креира своето работно време и го најавува однапред.
• Секој соработник на привремена работа има флексибилно работно време
Сите ангажирани комуницираат за да се во тек со сите активности. Особено сите се вклучени во документацијата.

Read more

Капацитет

• ОРТ здружува 20 членови.
• Редовни 10 волонтери во годината
• Вработени 3 лица и
• хонорарци од 3 до 10 во годината.
Тоа се лица од различни професии, со високо образование и долгорочно работно искуство во:
• Здруженија на граѓани, стопански субјекти и владини тела
• Пишување проекти
• Мултимедијален дизајн
• Работа во домашни и странски организации
• Дипломирани во социјални, правни, технички и природни науки.

Read more

Нашата определба

• Следиме светски барања за висок квалитет
• Квалитетно и педантно напишани извештаи, студии и документи
• Пријателски внатрешни меѓучовечки односи
• Чесност
• Одржување на ветување
• Професионалност
• Ориентираност кон резултати
• Флексибилност во работењето и програмската ориентација
• Развојна политика
• Силна индивидуалност на организацијата
• Фер, конурентност, непреклопување, некопирање на активностите со другите организации
• Добро познавање на општеството

Read more

База на добри кадри

• Повеќето наши вработени и волонтери продолжија да работат на високи позиции во стопанството, министерства, општини и политката
• Кај нас се учи дисциплина, снаодливост, креативно размислување, пишување студии и деловно работење
• Кај нас се вежба комуникација

Read more

Досега реализиравме

• 18 проекти во областа на животната средина
• 10 проекти во областа на локалниот развој
• 9 проекти во областа социјалните работи

Read more

Што организиравме до сега:

• 180 обуки сме организирале и испорачале
• 100 проекти
• 72 семинари
• 80 семинари и конференции во земјава и странство каде сме учествувале
• 88 трибини
• 45 работилници
• 20 манифестации со над 200 учесници на плоштад
• 11 граѓански сервиси (информативни) центри во општини
• 10 консултатски ангажмани за ромски здруженија
• 6 ЕМАС студии
• 4 меѓународни студиски посети за разни групи
• 3 меѓународни конференции
• 2 ЛЕАП студии
• 2 Локални Агенди 21
• 2 Елаборати за биодиверзитет
• 1 ЕИА студија

Read more

Направени

• Локална Агенда 21 за Општина Добрушево
• ЛЕАП на Општина Сопиште
• ЕИА во Општина Сарај
• ЕМАС во Општина Добрушево, Вранештица, Другово, Тополчани, Центар и Гази Баба
• Систем за одлучување во животната средина за општините Гази Баба, Центар и Зелениково
• Пилот Извештаи за воведување на почисто производство на четири фабрики во земјава
• Издигнување на јавната свест на млади лица за примарна редукција на домашен цврст отпад, со селекција на пластика во Прилеп, Кичево, Центар, Чаир
• Обуки за ефикасна администрација, Проекти за локален развој, Меѓународно еко-социјално стопанство во ЈИЕ
• Меѓународен алтернативен туризам во Крушево
• Културно историска брошура на Пелагонија
• Песнарка, Македонската култура низ детски творби

Read more

Области во кои можеме да работиме

• животна средина
биолошка разновидност, вода и почва
• благосостојба на здрави семејства сиромаштија, вработување
• институционален развој
• граѓанско општество
• еколошки подобни и економични решенија за стопанството
• одржлива потрошувачка и почисто производство
• право на еднаков животен простор и можности
• одржлив транспорт
• социјална грижа и интеграција
одржлив урбан, локален и рурален развој со јавно учество
• рамноправно учество
• родова сензибилност
• човекови права, слобода на изразување
• добро владеење, децентрализација зајакнување на позиции
• здравје на луѓето
• економски развој одвоен од деградацијата на природата

Read more