Доколку нарачате услуга од нас

директно го спонзорирате нашето постоење.
Парите што ги давате се спонзорство за:
• јавно добро за заштита на природата
• намалување на невработеноста и социјалната нееднаквост

Соработка на партнерски проекти

 • • Изработка на апликации
  • Заеднички настап
  • Планирање на буџет
  • Барање на донатори ( и IPA фонд)
  • Меѓународна соработка.
  Нарачај по мејл
  Нарачај по телефон: 070 35 98 82

Изработка на проекти за:

 • • Кампањи
  • развој на заедница
  • развој на локална агенда 21
  • развој на капацитет
  • еколошки акционен план
  • проценка на влијанието
  • економски развој
  • намалување на сиромашијата
  • подобрување на меѓуетничките односи
  • рамноправност на полови.
  Нарачај по мејл
  Нарачај по телефон: 070 35 98 82

Планирање и организирање на:

 • • Јавни настани
  • Манифестации
  • Кампањи за јавна политика
  • Семинари, конференции
  • Издигнување на јавна свест
  • Трибини со јавноста, форуми, анкети
  Нарачај по мејл
  Нарачај по телефон: 070 35 98 82

Преводи

 • • Технички преводи од српски, англиски, шпански и германски јазик
  • Усмен ( консекутивен, интерактивен) и писмен
  • Судски преводи.
  Нарачај по мејл
  Нарачај по телефон: 070 35 98 82

Изработка на студии:

 • • Развој на локалната самоуправа за подобро работење
  • Локални развојни планови
  • EMAS
  • EIA
  • Локална Агенда 21
  • Еколошки елаборати за биодиверзитет
  • Затворен систем за управување со отпадот
  • Брошури за едукација на млади за биодиверзитет
  Нарачај по мејл
  Нарачај по телефон: 070 35 98 82

Обука преку интерактивна програма за:

 • • Одржлив развој
  • Локален економски развој
  • Јавно учество
  • EMAS
  • Комуникација
  • Тимска работа
  • Водење состаноци
  • Менаџмент и маркетинг на организацијата
  • Стратешко планирање
  • Преговарање
  • Канцелариско работење
  • Планирање на акција
  • Проектен циклус
  • Бизнис план...
  Нарачај по мејл
  Нарачај по телефон: 070 35 98 82

Прирачници

 • • Отворена комуникација меѓу граѓаните и власта на локално ниво

  • Организациско работење на Асистент во Граѓански информативен центар
  • Управување со организација
  • Комуникација
  • Водење состаноци
  • Подготовка на EMAS
  • Изработка на Локална Агенда 21...
  Нарачај по мејл
  Нарачај по телефон: 070 35 98 82

Презентации- јавни односи:

 • Дизајнирање, прелом и печатење на публикации,3-D презентации, WEB презентации, графикони, планери, табели
  Нарачај по мејл
  Нарачај по телефон: 070 35 98 82

Консалтинг - Изработка на:

 • • Апликации
  • за домашни и странски донатори
  • предлог проект во партнерство или индивидуално
  • во ИПА и други повици. Проекти за:
  • кампањи
  • издигнување на јавната еколошка свест
  • одржлива заедница
  • одржлива економија
  • одржлив транспорт
  • одржлив урбанизам
  Студии:
  • ЕМАС
  • Локална Агенда 21
  • ЛЕАП
  • ЛЕР
  • ЕИА
  Спроведување екологија во пракса:
  • затворен систем за управување со отпадот
  • селекција
  • ефикасна обработка на суровини
  • почисто производство
  • јавно учество во одлучувањето.
  Координација:
  • јавни кампањи
  • активности за животна средина
  • анкети
  • информирање на јавноста и екопатроли.
  Дизајн:
  • брошури, визитки, летоци, и печатење на мали публикации
  Обука
  • одржлив развој
  • еко-бизнис
  • ЕМАС
  • одржливи заедници
  • ЛЕАП
  • комуникација
  • тимско работење
  • управување со состаноци
  • маркетинг
  • стратешко планирање
  • канцелариско раководење
  • планирање на акција
  • проектен циклус
  Нарачај по мејл
  Нарачај по телефон: 070 35 98 82

Консалтинг за обуки:

 • • Обука на млади лидери во невладини организации
  • Обука за менаxмент во невладини организации
  • Обука за менаџмент на мали претпријатија во транспорт
  • Обука за менаџмент
  • Обука за стратешко планирање
  • Обука за водење на состанок во организации
  Обука за изработка на:
  • Апликација за проект, (ЕУ-ПХАРЕ, ЦАРДС, Фондации)
  • Извештај
  • Логичка рамка
  • Стратегија
  Организирање на обуки за
  • менаџмент
  • комуникација
  • тимско работење
  • управување со состноци
  • маркетинг
  • стратешко планирање
  • преговарање
  • раководење со информативен центар
  • планирање на акција
  Прирачници
  • Организирање на ефикасни состаноци
  • Стратешко планирање
  Логистичка поддршка:
  • семинари
  • конференции
  • работилници
  • анкети
  Нарачај по мејл
  Нарачај по телефон: 070 35 98 82
Ова е поврзан свет, дојди и направи го подобар!