Отворени сме за

волонтерски придонес од заинтересирани лица да помогнат во спроведување на проектите. Активностите се без хонорар. Работното време е по 4 часа неделно. На услуга се книги и менторство од раководителите на проектите.

Отворени сме за

нови членови во здружението, кои ќе придонесат за креирање на нови активности во годишната програма. Добивате подароци и годишни извештаи. Може да се вклучите во спроведување на активности. Членарината изнесува 3200 денари годишно.

Отворени сме за

поддржувачи на мисијата на организацијата, со вклученост во промовирање на истата во високите раководни кругови на политичкиот, научниот, уметничкиот, здравствениот и индустрискиот свет. Поддржувачите добиваат подароци.

 

This design is for ORT