Одржливост на здруженија на граѓани
преку вмрежување за социјално претприемништво
Проектот е финансиран од Европска Унија

Home
 
 

Период на изведба:

ноември 2015 - мај 2017

Главна цел на проектот:

Предлагање на концепциска рамка за обезбедување на финансиска одржливост на здруженија на граѓани преку нивно вклучување во коопеартивни зафати со јавниот и приватниот сектор во туристичка дејност.

Партнери се 5 еколошки организации, кои заедно со нас дизајнираат понуди за специфични и конкурентни туристички производи

    • ОРТ
    • Регионален центар за животна средина
    • Вила Зора
    • Еко Живот
    • Здружение на агропрпизводители Благоја А. Котларовски

Очекуваме сите ние да креираме успешна приказна за креативни пионерски невладини организации кои успеале да станат конкурентни во понудување на динамични туристички продукти.

Постигнати резлутати:

За постигнатите резултати погледнете во оваа брошура.

Каталог за проект.pdf

Целна група

Регионите околу Скопје, Велес, Кавадраци и Ресен.

Оваа веб страница е произведена со поддршка на Европска унија. Содржината е одговорност само на REC и ORT и во ниеден случај не ги рефлектира ставовите на ЕУ.

 

© Copyright 2016 ORT All Rights Reserved.