Еднакви можности за жените Ромки на пазарот на труд
Проектот е финансиран од Европска Унија
Home

Во подавање на рака, на оние кои им е најнеопходна и во момент којшто е секогаш очекуван, проектот Еднакви можности дава широка информираност за што, каде и како да се измени иднината на подобро;

 

Главна цел на проектот е:

Зајакнување на Ромките за родовата еднаквост и можност за промена на стереотипниот пристап кон пазарот на труд, со што се зголемува интегрираноста на жените на пазарот низ наменети информативни и професионални работилници и обуки.

Целна група се:

  • 100 работоспособни, невработени Ромки од Скопје на возраст од 20-55 години.
  • 45 жени се директни учесници во преквалификациски обуки.
  • 20 мажи кои сесрдно ги поддржуваат сопругите ќе добијат информации за нови можности

Населби во кои делуваме

  • Шуто Оризари
  • Топанско Поле
  • Чаир
  • Маџари
  • Ѓорче Петров

Период на изведба

декември 2015 - јуни 2017

Постигнати резлутати

За нашите резултати погледнете ја оваа оброшура.

ORT KATALOG FINAL.pdf

Оваа веб страница е изработена со поддршка на Европска унија. Содржината е одговорност само на ОРТ и ЛУЛУДИ и во ниеден случај не ги рефлектира ставовите на ЕУ.

 
© Copyright 2016 ORT All Rights Reserved.